Glaisto apdirbimo įrenginiai
GSL.05.A2

(250 l katilas-maišyklė)

GSL.05.B6

(600 l katilas-maišyklė)

GSL07
GSL.07

(smulkintuvas)